Επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως

Οι επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως  μπορούν να πραγματοποιηθούν με την κλασσική ανοικτή μέθοδο και λαπαροσκοπικά.

Η τελευταία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέχοντας στον ασθενή όλα τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων.

Ανοικτά γίνονται ασθενείς με μεγάλους όγκους ή τοπικά εκτεταμένους, όπου η επέμβαση είναι τεχνικά πολύ δύσκολη και ογκολογικά απαιτητική.