Ενδείξεις Κρυοθεραπείας σε Όγκους Νεφρού

 

  • Όγκοι νεφρού < 4εκ. και κατά προτίμηση μέχρι 3εκ. όπου έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα
  • Κυρίως εξωφυτικοί  όγκοι
  • Χωρίς επικοινωνία με το πυελοκαλυκικό σύστημα
  • Ασθενείς στους οποίους τα συνοδά νοσήματα δεν επιτρέπουν την μερική νεφρεκτομή
  • Μεγάλη πιθανότητα καλοήθειας του όγκου, με βάση τα ακτινολογικά ευρήματα
  • Αμφοτερόπλευροι όγκοι
  • Πολυεστιακότητα – πολλαπλοί όγκοι – αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης νέων όγκων στο μέλλον
  • Σε ασθενείς όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερου νεφρικού παρεγχύματος, προκειμένου να μην οδηγηθούν σε νεφρική ανεπάρκεια